Kung Fu

Recommended links:
Grandmaster Liu Yun
Sifu Adam Hsu

Recommended reading:
The Sword Polisher’s Record The Way of Kung-fu
By Adam Hsu
First published in 1998 by Tuttle Publishing

LINEAGES

Chang Quan Long Fist Style (Islamic & Mei Flower styles)

Shen Mo-Lim -> Han Ching-Tang -> Adam Hsu 
Mi Zong Quan: Lost Track Style (Original style)

Zhang Yao-Ting -> Liu Yun-Chiao -> Adam Hsu

Tai Zhu Chang Quan: Tai Zhu Long Fist
Zhang Yao-Ting -> Liu Yun-Chiao -> Adam Hsu

Ba Bu Tang Lang Pi Gua Zhang: Splitting Deflecting Style
Li Xu-Wen -> Liu Yun-Chiao -> Adam Hsu

Ba Ji Quan: Eight Infinite Style
Li Xu-Wen -> Liu Yun-Chiao -> Adam Hsu

Tai Ji Quan: Grand Ultimate Style (Chen style)
Chen Chang-Xing -> Chen Gen-Yun -> Chen Yen-Xi -> Tu Yu-Chi -> Adam Hsu

Ba Gua Zhang: Eight Trigram Palms (Yin style)
Dong Hai-Quan -> Yin Fu -> Gong Bao-Tian -> Liu Yun-Chiao -> Adam Hsu

STYLES
Chang Quan: Long Fist Style
Mizong Quan: Lost Track Style
Mei Hua Chang Quan: Tai Zhu Long Fist
Pi Gua Zhang: Splitting Deflecting Style
Ba Ji Quan: Eight Infinite Style
Chen Style Tai Chi Chuan: Grand Ultimate Style
Ba Gua Zhang: Eight Trigram Style

Weapons
Chinese Dougle-edged Sword (Jian)
Willow Leaf Saber (Dao)
Grain Leaf Saber (Miao Dao)
Staff (Guen)
Spear (Da Chiang)
Deer Horn Knives (Lu Zhao Dao)